Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 27U-D1200

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,800,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng, tủ rack FAMRACK S-CLASS 32U-D600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,850,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 32U-D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,150,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 32U-D1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,350,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 32U-D1200

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,550,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 36U-D600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,350,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng, tủ rack FAMRACK S-CLASS 36U-D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,550,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 36U-D1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,750,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 36U-D1200

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,950,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 42U-D600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,550,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng, tủ rack FAMRACK S-CLASS 42U-D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,750,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 42U-D1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,950,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng, tủ rack FAMRACK S-CLASS 42U-D1100

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,250,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 42U-D1200

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,350,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 45U-D600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,950,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 45U-D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,150,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 45U-D1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,450,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 45U-D1200

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,650,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 36U-D600 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,900,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 36U-D800 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,150,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 36U-D1000 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,450,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 20U-D600 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,500,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 20U-D1000 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,900,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 20U-D800 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,700,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 32U-D600 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,550,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 32U-D800 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,750,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 32U-D1000 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,950,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 42U-D600 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,350,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng, tủ rack 42U-D800 F - CLASS FAM RACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,550,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 42U-D1000 F - CLASS FAM RACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,750,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 42U-D1200 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,400,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 42U-800-D1000 F - CLASS FAM RACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,700,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 27U-D600 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,050,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 27U-D800 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,250,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 27U-D1000 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,450,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 15U-D400 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,450,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 15U-D600 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,700,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 15U-D800 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,900,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 15U-D1000 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,350,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 12U-D400 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,150,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 12U-D500 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,200,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 12U-D700 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,400,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 12U-D600 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,300,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 10U-D400 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 900,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 10U-D500 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 950,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 10U-D600 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,100,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 6U-D400 FAMRACK D-CLASS

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,100,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng, tủ rack 8U-D400 FAMRACK D-CLASS

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,100,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng, tủ rack 10U D400 FAMRACK D-CLASS

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,250,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 10U D500 FAMRACK D-CLASS

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,900,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Hiển thị 101 - 150 trên 580 kết quả
  • Đi tới trang

Bạn chưa tìm được sản phẩm phù hợp? Hãy đăng tìm mua để nhà cung cấp gửi chào hàng

Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.

Sản phẩm đã xem