Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Tủ Rack 27U-D1000 - FAMRACK 27U1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,450,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:25

Tủ Rack 27U-D600- FAMRACK 27U600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,050,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ Rack 32U-D600 - FAMRACK 32U600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,550,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ Rack 32U-D800 - FAMRACK 32U800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,750,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK E-CLASS 32U-D1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,950,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK E-CLASS 36U-D600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,900,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK E-CLASS 36U-D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,150,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAM RACK F - CLASS 42U-D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,550,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAM RACK F- CLASS 42U-D1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,750,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAM RACK F-CLASS 42U-D1200

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,400,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAM RACK F - CLASS 45U-D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,050,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK F-CLASS 45U-D600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,800,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAM RACK F-CLASS 45U-D1200

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,300,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng Famrack S-CLASS 10U-D400

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,050,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng Famrack S-CLASS 10U-D600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,200,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK S-CLASS 15U - D600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,800,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK S-CLASS 15U-D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,950,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

TỦ MẠNG FAMRACK S-CLASS 15U-D1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,200,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK S-CLASS 20U-D600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,600,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK D-CLASS 20U - D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,650,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK S-CLASS 20U-D1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,000,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK S-CLASS 20U-D1200

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,250,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK S-CLASS 10U-D700

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 1,200,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK S-CLASS 20U-D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,800,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng FAMRACK S-CLASS 27U-D600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,350,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 27U-D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,800,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 27U-D1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,800,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 27U-D1200

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,800,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng, tủ rack FAMRACK S-CLASS 32U-D600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,850,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 32U-D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,150,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 32U-D1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,350,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 32U-D1200

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,550,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 36U-D600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,350,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng, tủ rack FAMRACK S-CLASS 36U-D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,550,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 36U-D1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,750,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 36U-D1200

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,950,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 42U-D600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,550,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng, tủ rack FAMRACK S-CLASS 42U-D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,750,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 42U-D1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,950,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ mạng, tủ rack FAMRACK S-CLASS 42U-D1100

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,250,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 42U-D1200

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,350,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 45U-D600

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,950,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 45U-D800

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,150,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 45U-D1000

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,450,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng FAMRACK S-CLASS 45U-D1200

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 5,650,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 36U-D600 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 3,900,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 36U-D800 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,150,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 36U-D1000 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 4,450,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 20U-D600 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,500,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Tủ rack, tủ mạng 20U-D1000 F-CLASS FAMRACK

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 2,900,000 VND /

Ngày đăng: 14/06/2021 10:24

Hiển thị 51 - 100 trên 168 kết quả
  • Đi tới trang

Bạn chưa tìm được sản phẩm phù hợp? Hãy đăng tìm mua để nhà cung cấp gửi chào hàng

Hãy nhập chi tiết thông tin về sản phẩm như tên, kích thước, vật liệu, màu sắc... các yêu cầu đặc điểm kỹ thuật khác để nhận báo giá chính xác.

Sản phẩm đã xem